วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตรวจสอบพัสดุ


ชื่อลูกค้า                            วันที่ส่ง                        เลขที่พัสดุ

         


เดือน มกราคม  2561
คุณ อรนลิน      RM345763125th
คุณ ย่ง             RM345763947th
คุณ อนัญญา    RM139494636th 
คุณ อิสราภรณ์  RM345767970th
คุณ ลลิตา         RB243719090th
คุณสุมิตา          RM139526696TH

เดือนกุมภาพันธ์
คุณอริสรา        EU291605702th
คุณฐิติทิพย์     RM139562129th
คุณสุภา           RM345938586th
คุณเกตุแก้ว     RM345966026th

เดือนมีนาคม
คุณพรพิชชา  RM345907178th
คุณวรานิษฐ   RM345907181th
คุณสุมิตา       RM345907195th
คุณอรัญญา   RB063499313th
คุณทิพย์วิภา RB063499327th
คุณสนิท        RB063499335th
คุณสองเมือง RB063501935th
คุณสุภา        RL647935197th
คุณไพฑูรย์   RL647935206th

เดือนเมษายน
คุณ พัทธนันท์ RB730809569TH
คุณ รัชวดี      RB063936380TH
คุณ เอม        RB063936393TH 
คุณเรขา        RB731131393TH
คุณพวงเพ็ญ   RB731128160TH 


เดือนพฤษภาคม
คุณวิศัลยา    RB731422833TH
คุณอรัญญา  RB731422847TH
คุณสุภา        RB731081414TH
คุณโสระดา  RB731086500TH
คุณปิยะปราชญ์  RB730951817TH


เดือนมิถุนายน
คุณฐณัฎ       EV217013879TH
คุณอิสระภรณ์  RB731283399TH
คุณชลธิรา    EV193998258TH
คุณปรศนา    RB731110495TH
คุณนิชมีลัณ  CITY002728933  Kerry
คุณนุรจรินทร์ CITY002622428  Kerry

เดือนกรกฎาคม
คุณไพฑูรย์   EV217769274TH
คุณ ชัยรัตน์   EV217527825TH
คุณ ปัณณธร  RB730686255TH