วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตรวจสอบพัสดุ


ชื่อลูกค้า                            วันที่ส่ง                        เลขที่พัสดุ

         


เดือน มกราคม  2561
คุณ อรนลิน      RM345763125th
คุณ ย่ง             RM345763947th
คุณ อนัญญา    RM139494636th 
คุณ อิสราภรณ์  RM345767970th
คุณ ลลิตา         RB243719090th
คุณสุมิตา          RM139526696TH

เดือนกุมภาพันธ์
คุณอริสรา        EU291605702th
คุณฐิติทิพย์     RM139562129th
คุณสุภา           RM345938586th
คุณเกตุแก้ว     RM345966026th

เดือนมีนาคม
คุณพรพิชชา  RM345907178th
คุณวรานิษฐ   RM345907181th
คุณสุมิตา       RM345907195th
คุณอรัญญา   RB063499313th
คุณทิพย์วิภา RB063499327th
คุณสนิท        RB063499335th
คุณสองเมือง RB063501935th
คุณสุภา        RL647935197th
คุณไพฑูรย์   RL647935206th